කඨින පිංකම 2021 ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරය – ගුඩ්නා

කඨින පිංකම 2021

ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරය – ගුඩ්නා

කඨින පිංකම 2021 ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරය – ගුඩ්නා

2021 නොවැම්බර් මස  6 වන සෙනසුරාදා 

සවස 6ට ආරම්භ වන 

විශේෂ ගිලන්පස පූජාවෙන් අනතුරුව

මහා පරිත්‍රුාණ ධර්ම දේශනාව. 

2021 නොවැම්බර් මස  7 වන ඉරිදා

කඨින චීවර පූජාව සහිත 

දහවල් සංඝගත දක්ෂිනාව.

Comments are closed.